Car rental Sofia

Rent a car in Sofia city by Veger | Car rental services book online!

Проследете нашите страници в:
Phones: +359/893/302611

+359/893/302614

Email: office@vegercar.com

 

Skype: veger_rent_a_car

My status

Условия за Ползване | Автомобили под Наем от Veger rent a car


1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ


Всеки автомобил се дава на НАЕМАТЕЛЯ в изрядно състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан договор. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние,вписано в договорa.

При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час.

При връщане преди датата на изтичане на договора на наетото МПС от Наемателя, "Veger" не дължи сумата за наем за останалия период от договора.

** Такса за излизане от страната на автомобили от клас: 80 евро

 

2. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДР.

Наетият от Вас автомобил е застрахован със задължителната застраховка "Гражданска отговрност".

Пълна застраховка:

- мини, икономичен клас: 7 евро/ден; максимум 70 евро на наем

- компактен, стандартен клас: 9 евро/ден; максимум 90 евро на наем

- фамилен, 4х4, бусове, луксозен клас: 12 евро/ден; максимум 120 евро 

При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие
  ри кражба или щета, наемателят се задължава:

* незабавно да уведоми застрахователя или "Veger" на GSM: +359893302611 , +359893302614;

* да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието

* при кражба на автомобила, да представи в oфиса на “Veger” регистрационния талон и ключовете на автомобила.


Наемателят дължи пълно обезщетение на наемодателя, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност.


Нанесени щети по гуми, джанти и тасове в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя.

При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на наемателя, независимо от пълното каско, наемателят дължи на наемодателя обезщетение.

Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни!

При загубване, унищожаване или кражба на талон с документи, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка, както и разходите по възстановяване на липсващите или повредени гореупоменати принадлежности.

 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Наемната цена за автомобила се определя на база 24-часов наем, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на договора.

 

4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Наемодателят се задължава:


* да предаде МПС на наемателя със задължителното оборудване по ЗДП

* да заплати разходи по закупуване на консумативи и отстраняване на дребни дефекти на наемателя, само ако са направени със съгласието на наемодателя и предоставяне на официален документ /фактура на името на "Veger"/

Наемодателят отговаря за щети, причинени на наемателя или трети лица, в резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза, която е за сметка на виновната страна по договора.

Наемодателят не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следстие от тях!

 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

Наемателят е длъжен:

* да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин

* да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност

* при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС


* в случай на злополука или щета на МПС да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи.

В срок от 24 часа от настъпване на щетата /злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети


Наемателят няма право:

* да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др.товари

* да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти

* да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, без изричното позволение на наемодателя

Наемателят трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, със стаж над три години и навършена 23 годишна възраст


Наемателят дава съгласие, личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност
Специални Предложения на Автомобили под Наем

68.33 €
€68.33 / day


Volkswagen Multivan BUSES class
Volkswagen Multivan
Изпратете запитване
€0 / day


Infinity FX45 4x4 class
Infinity FX45
28.17 €
€28.17 / day


Dacia Sandero ECONOMY class
Dacia Sandero